Tác giả: Quảng Đại Cẩn

Vai trò của trí thức, cao niên Chăm trong việc bảo tồn tiếng Chăm – Quang Cẩn

I. Bài học từ 6300 tiếng đã bị tiêu vong 1. Ngôn ngữ CHẾT (death), tức là thứ tiếng đó không GIAO TIẾP được, không còn người nói thông viết thạo, do người cuối cùng nói thứ tiếng đó chết hoặc người nói và viết được tiếng đó (active language) chuyển sang giao tiếp bằng ngôn ngữ khác, cho dù còn nhiều người nghe, đọc, và hiểu được, tiếng nói đó (passive language) vẫn xem như đã chết. Xem thêm...

Read More

Câu chuyện dạy tiếng Chăm tại Ninh Thuận, thực trạng và giải pháp – Ths.Quảng Đại Cẩn

                        Dịch từ bài Tham luận tại Đại học Hawaii, 2006 I. Dẫn nhập:I.1. Dân số:Dân số nhóm sử dụng ngôn ngữ Chamic vào khoảng 1.700.000 người, họ còn được gọi là Champa. Họ sống phân tán thành những nhóm nhỏ hơn. Có khoảng 133.000 người Chăm cứ trú ở ven biển miền Trung, tập trung trong các làng nhỏ ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, thành Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder